< návrat zpět

Co nabízíme

 

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

 

Úplnost, velikost a umístění školy

Jsme úplnou ZŠ s 1 až 9 postupným ročníkem a školní družinou. Celkový počet žáků se pohybuje kolem 400. Jsou vzděláváni v kmenových třídách. Průměrný počet žáků ve třídě je 24. Školní družina má čtyři věkově rozčleněná oddělení.

Celý školní areál leží na okraji města blízkosti nové bytové zástavby. Okolí školy (lesopark) skýtá velmi dobré možnosti a prostředky pro činnost školní družiny i pro tělesnou výchovu. Třípatrová budova školy propojená chodbou se dvěma oddělenými tělocvičnami a školní družinou vytváří velmi přehledný školní komplex..

 

Vybavení školy 

K dispozici je 24 učeben, 9 z nich tvoří odborné učebny : chemie, fyziky, přírodopisu, zeměpisu, hudební výchovy, informatiky a tří jazykových učeben. Řada dalších učeben je upravena jako poloodborné např.: pro matematiku, český jazyk, literaturu. Dále je k dispozici dílna a cvičná školní kuchyň. Vybudovali jsme hrací koutek, koutky sportovní relaxace (stolní fotbal, vzdušný hokej, ping - pong), nápojový koutek, studijní koutek s internetem a nově i modelářský autodrom.

Tělesná výchova má k dispozici dvě tělocvičny, z níž jedna byla přebudována na kolektivní sporty, druhá je vybavena cvičebním nářadím. V odpoledních a večerních hodinách jsou obě tělocvičny plně využívány širokou veřejností.

Dále je za školou k dispozici nový sportovní areál s umělým povrchem. Nachází se zde hřiště na fotbal, vybíjenou, házenou a basketbal, atletická dráha (200 m), víceúčelové antukové hřiště, sektor pro skok daleký a hody. Kromě sportovního areálu je v blízkosti i krytý plavecký bazén s posilovnou, saunou a kurty na squash. Pro relaxaci o velkých přestávkách, pro školní družinu, ale i pro odpolední volný čas dětí slouží dopravní hřiště s asfaltovým povrchem, volejbalovým kurtem, streetballovým sektorem a komplexem prolézaček s pískovou dopadovou plochou.

Soubor jmenovaných areálů v celku logicky předurčil zaměření školy se sportovním podtextem. Záměrem školy není vychovávat reprezentanty jednotlivých odvětví, ale vést děti k trvalé každodenní pohybové činnosti a k utváření zdravého životního stylu.

Dále je škola zapojena do projektu "Školní mléko" a "Ovoce a zelenina do škol". Žáci také mohou využít nápojové fontánky vybudované na každém patře.

Školní stravování probíhá ve Školní jídelně Hlinsko, která je v sousedství školy. Zde je možnost výběru ze tří jídel.

Dále určitě stojí za zmínku školní knihovna koncipovaná jako informační centrum školy. Jsou zde soustředěny všechny knihy a časopisy. V knihovně je asi 3 500 knih, je místem besed, soutěží, výstav, žákovské odborné činnosti apod.

Nedílnou součástí práce školy je keramická dílna vybavena keramickou pecí a hrnčířským kruhem.

Škola je vybavena přibližně 30 počítači propojenými v síti a s permanentním přístupem na internet. Také 12 interaktivních tabulí se podílí na moderním způsobu výuky.

Cílená péče je věnována estetice prostředí školy. Součástí naší koncepce je zásada, že prostředí a jeho kvalita už samy o sobě vychovávají.

Celkové materiální vybavení je hodnoceno jako velmi dobré, v řadě směrů nadstandardní.

 

Charakteristika pedagogického sboru 

Ve škole pracuje v současnosti 24 učitelů a 4 vychovatelky školní družiny. Výuka na 1. a 2. stupni je prakticky plně kvalifikovaná. Škola má výchovného poradce, metodika prevence sociálně patologických jevů, metodika pro environmentální výchovu a metodika ICT. Všichni pedagogové prošli několika úrovněmi ve školení práce na PC a pravidelně své vzdělání doplňují absolvováním kurzů. Na velmi dobré úrovni je spolupráce s PPP a úřadem péče o dítě. Základ školy považujeme vysoké zastoupení mužů ve sboru (30 %). Z hlediska věkového složení převažují zkušení učitelé středního věku.

 

Charakteristika žáků 

Do školy docházejí převážně žáci z okolního sídliště. I přes autobusové zastávky v blízkosti školy je zastoupení dojíždějících dětí na škole nízké, za což může dřívější "jen" hlinecká politika školy. Tuto již přežitou profilaci školy se budeme snažit změnit zajímavým školním programem. Kolem 10 % žáků školy jsou děti s vývojovými poruchami učení, které jsou pomocí individuálních vzdělávacích plánů přirozeně začleňováni do výuky. S nadanými žáky škola pracuje individuálně nebo nabídkou kroužků.

 

Spolupráce s rodiči žáků a jinými subjekty 

Spolupráce s rodiči probíhá standardně formou třídních schůzek, informačních dnů a konzultačních hodin. Na začátku školního roku jsou zákonní zástupci se vším podstatným srozuměni formou ročního zpravodaje. Během školního roku mohou využít webové stránky školy. Pro rodiče budoucích 1. tříd a nejen pro ně pořádáme tradiční den otevřených dveří. Na škole dále pracuje SRPDŠ a školská rada. Podle těchto školních orgánů je komunikace mezi školou a rodiči na velmi dobré úrovni. Škola také dlouhodobě spolupracuje s místními mateřskými školami, městskou policií, městskou knihovnou, DDM a hlineckými sportovními kluby. Zmíněné subjekty si spolupráci pochvalují a její intenzita za poslední roky stoupla.

 

Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce 

Škola nemůže být jen o vážné práci. Mimořádné dny školního roku jsou pravidelně oživovány tradičními akcemi. Mikuláš s čerty a anděly navštíví všechny třídy 1. stupně ( zajišťují starší žáci ). Vánoční tělocvična prověří, ale zároveň sladce odmění všechny účastníky dovednostech soutěží. Na Den učitelů připravují výuku místo pedagogů žáci ( učitelé si na svůj svátek mohou oddychnout, i když s tím mají spíše více starostí… ). Před Velikonocemi probíhá barevný týden vyjadřovaný oblečením. V květnu škola nakrmí starým papírem Hltavici. Svůj program sestavený deváťáky má Den dětí zakončený přespáním ve škole. Slavnostně předané vysvědčení deváťákům starostou města na radnici se stalo již tradicí. To vše jsou činnosti, kterými se snažíme příznivě ovlivňovat klima školy, klima ve třídách, aby tzv. skryté kurikulum působilo pokud možno v souladu s tím oficiálně proklamovaným.

 
Některé projekty:
" plavecký výcvik od 1. do 5. ročníku
" třídenní utužovací kurz pro 6. ročník "Poznej sám sebe"
" týdenní lyžařský kurz pro 7. ročník
'' dobrovolný lyžařský kurz pro 2. ročník
" cykloturistické dvoudenní putování "Region ze sedla" pro 8. ročník
" kulturně-historická exkurze do Prahy pro deváťáky
" oslava MDD s přespáním ve škole "Noc ve Smetance"
" ekologické projekty MRKEV a Hltavice
" spolupráce s mateřskými školkami ("Pohádková zahrada", "Čert a Mikuláš")
" projekty s městskou policií ("Právo na každý den","Dopravní soutěž","Branný závod")
" kulturní projekty s městskou knihovnou ("Hlinecký hrneček")
 
 Odkaz na web města Hlinsko

Stále se něco děje...

Lyžařský výcvik druháků

IMG_5840.JPG

Naše 1. vysvědčení!

IMG_20200131_211919.jpg
IMG_20200131_212116-1.jpg

Důležité!!!

26. 2. - Den otevřených dveří